Teslimat Ücretsiz, Kurulum Ücretsiz, 2 Yıl Garanti, Başlık ve Baza’da Kumaş Değişikliği İmkanı

Kvkk Çalışan Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, İzmir Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde, TORBALI Vergi Dairesi’nde ve Yazıbaşı Mah. Bayraktar Sok no:24 Torbalı / İzmir – TÜRKİYE adresinde mukim ARNOHOME MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

a.               İşlenen Kişisel Veriler

 

Tarafımıza sizin tarafınızdan işe alım süreçleri kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

İletişim

Telefon Numarası, Adres, Elektronik Posta Adresi

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgisi, Sertifika-Kurs Bilgileri, Eğitim Kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf 

 

b.               Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

·       Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

·       Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

·       İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla KVKK’ da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

c.                Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’ nın 8/2/a bendi ve KVKK’ nın 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla Topluluk Şirketlerimize ve gerektiğinde ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere gerekli ve yeterli kişisel veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilmektedir.

 

 

d.               Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları birimi yetkilileri ve personelleri tarafından, kariyer siteleri aracılığıyla toplanmaktadır.

 

e.                Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       KKVK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       KVKK’ nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya arnohome.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde 29 Ekim Mah. Bayraktar Sok no:24 Torbalı / İzmir – TÜRKİYEadresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde hali hazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [email protected] iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından reddedilecektir.

Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.